TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın T.C. Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ tarafından, Anayasa’nın 98 ve TBMM Tüzüğü’nün 96 ve 99’uncu maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
                                                       Yrd. Doç. Dr. Gülay YEDEKCİ
                                                        İstanbul Milletvekili
 
Eğitim İzleme Raporu 2016-2017 verilerinde görüldüğü gibi eğitimde özel okulların payı her geçen yıl daha da yükselmektedir. 2016-2017 raporuna göre eğitimde özel okul payı yüzde 7,6 artmıştır. 4+4+4 öncesinde Türkiye’de ki özel okulların resmi okullara oranı yüzde 10 iken eğitimde 4+4+4 sistemine geçişten sonra özel okulların resmi okullara oranı 2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle yüzde 100 artarak yüzde 20 olmuştur.  İlköğretim düzeyinde 247 bin 207 çocuk özel eğitim hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kamu bütçesinden özel okullara ödenen teşvikler özel öğretim payındaki artışı açıklamaktadır. Öğrenci başına yıllık 2860 TL ile 4000 TL arasında değişen teşvikler özel okulların ailelerin tarafından tercih edilmesine neden olmaktadır. 2002 yılında devlet bütçesinden ayrılan eğitim yatırımlarının oranı yüzde 17,18 iken 2017 yılına gelindiğinde eğitim için harcanan para yüzde 8,51’e düşmüştür. Açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarında da aylık en yüksek artış yüzde 2,8 paya sahip olan eğitimdedir. 
 Devlet ilköğretim okullarında yüzde 31’inde farklı seviyelerde eğitim alması gereken öğrenciler birleştirilmiş sınıflarda eğitim görmektedir. UNICEF tarafından çocukların yaşam koşullarına yönelik birçok kategoride hazırlanan ülkelerin performans raporuna göre de ülkemiz eğitim kalitesi kategorisinde son sırada yer almaktadır.
Eğitim bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsurdur ve devlet eğitim sistemi kalitesini en yüksek seviyede tutmakla yükümlüdür. 

Bu bağlamda;

1- Ülkemizde eğitim sistemini geliştirmek, eğitim kalitesini yükseltmek adına neler yapılmaktadır?
2- Öğrencilerin devlet okullarını tercih etmeleri için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
3- Devlet okulları yerine özel okulların tercih edilmesinin sebebi araştırılmakta mıdır? 
4- Devlet okullarında verilen eğitim sonucunda mezun olan öğrencilerin başarı oranı ile özel okullardan mezun olan öğrencilerin başarı oranları arasındaki farklılığın sebebi nedir?
5- Özel okul fiyatlarındaki artış ile oluşacak ekonomik güce bağlı eğitimde adaletsizlik sonucuna nasıl bir çözüm ön görülmektedir?
6- Özel okula dönüştürülen binalarda eğitim gören öğrencilerin koşulları, okul şartlarına uygun mudur? Bu durumun denetimi hangi sıklıkla yapılmaktadır?
7- Kamu bütçesinden özel okullara teşvik için ayrılan payın devlet okullarında bakım, onarım, temizlik hizmetlerinde ve yoksul öğrencilerin beslenme ihtiyacının karşılanmasında kullanılması düşünülmekte midir?
8- Devlet okullarının kapasitesinin yetersizliğine yönelik bir çözüm çalışması yapılmakta mıdır? 
9- Devlet okulu ve öğretmen sayısının arttırılması planlanmakta mıdır?
10- Ortaokul mezunu bir öğrencinin yabancı dil seviyesi ne düzeydedir? Yabancı dil eğitimine müfredatta ne kadar ağırlık verilmektedir?
11- Eğitime yapılan yatırımlar nelerdir? Eğitime yatırım payı neye göre belirlenmektedir?
12- İlçe ve köylerimizdeki okulların şartları nelerdir? Öğrenciler hangi koşullarda eğitim görmektedir? İlçe ve köylerimizde okulların şartlarının iyileştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
13- Ortaöğretimde Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde net okullaşma oranı diğer bölgelere ve Türkiye ortalamasına göre daha düşüktür. Okullaşma oranındaki bölgesel eşitsizliğin ortadan kaldırılması için bir çözüm planınız var mı?
14- Eğitim ortamları çocuklarımızın duygusal, sosyal, ve akademik gelişim sağladıkları çatışma çözümlemeyi ve sosyalleşmeyi öğrendikleri yerlerdir. Okullarda öğrenci ve öğretmenler için şiddetsiz ve güvenli bir ortam yaratılmalıdır. Olumlu bir eğitim ortamı için önemli bir rol üstlenen psikolojik danışman ve rehberlerin sayısının arttırılması düşünülmekte midir?
15- Uluslararası öğrenci değerlendirme programı olan PİSA verilerine göre Türkiye’nin puanları 2012 yılına dek artma eğilimindeyken matematik, okuma ve fen alanlarında 2015 yılı sonuçlarına göre gerilemiş ve alt düzey performans gösteren çocuklarımızın sayısı artmıştır.  PİSA’nın sonuçlarında bölgesel eşitsizlikler ve okul türleri arasındaki başarı farkı belirgin bir şekilde görülmektedir. Bu eşitsizlik ve gerileme dikkate alınarak öğrencilerimizin başarılarının arttırılması için ne gibi adımlar atılması düşünülmektedir? Eşitsizliği yaratan fiziksel olanakların iyileştirilmesi ve öğretmen açığının giderilmesi için 2017-2018 eğitim öğretim yılına dair çalışmalarınız nelerdir?
16- Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı artarken sosyoekonomik eşitsizlikler devam etmektedir. Dezavantajlı ailelerin evlatlarını okul öncesi eğitimden mahrum bırakmamak, sosyoekonomik şartlara dayandırmadan eğitim almasını sağlamak için üzerine çalıştığınız bir çözüm planınız var mı?

TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi sunan CHP İstanbul Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Gülay YEDEKCİ, Eğitim İzleme Raporu verilerini açıklayarak eğitim kalitesi sorununu meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Yedekci, “Eğitim bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsurdur ve hükümet eğitim sistemi kalitesini en yüksek seviyede tutmakla yükümlüdür. Yap-boz tahtasına dönüşen eğitim sistemimiz ülkemizin aydınlık geleceği çocuklarımızın başarısını etkilemektedir.” dedi.

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖZEL OKUL PAYI YÜZDE 7.6 ARTTI

Eğitim İzleme Raporu 2016-2017 verilerinde görüldüğü gibi eğitimde özel okulların payı her geçen yıl daha da yükselmektedir. 2016-2017 raporuna göre eğitimde özel okul payı yüzde 7,6 artmıştır.

ÖZEL OKUL SAYISINDA %100 ARTIŞ

 4+4+4 öncesinde Türkiye’de ki özel okulların resmi okullara oranı yüzde 10 iken eğitimde 4+4+4 sistemine geçişten sonra özel okulların resmi okullara oranı 2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle yüzde 100 artarak yüzde 20 olmuştur.  İlköğretim düzeyinde 247 bin 207 çocuk özel eğitim hizmetlerinden yararlanmaktadır. Özel okullarda eğitim gören çocuklarımızın sayısının giderek artıyor olmasının nedeni ve devlet okullarımızdan ile özel okullardan mezun olan öğrencilerin başarı grafiğindeki farklılık araştırılmalıdır. 

ÖZEL OKUL TEŞVİKLERİ YOKSUL ÖĞRENCİLERE YAPILMALIDIR

Kamu bütçesinden özel okullara ödenen teşvikler özel öğretim payındaki artışı açıklamaktadır. Öğrenci başına yıllık 2860 TL ile 4000 TL arasında değişen teşvikler özel okulların ailelerin tarafından tercih edilmesine neden olmaktadır. Kamu bütçesinden yapılan bu teşvik ile devlet okullarının bakım ve onarımında kullanılmalı, yoksul öğrencilerin beslenme ihtiyacı karşılanmalıdır.

DEVLET BÜTÇESİNDEN AYRILAN EĞİTİM PAYI GİDEREK DÜŞÜYOR

 2002 yılında devlet bütçesinden ayrılan eğitim yatırımlarının oranı yüzde 17,18 iken 2017 yılına gelindiğinde eğitim için harcanan para yüzde 8,51’e düşmüştür. Açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarında da aylık en yüksek artış yüzde 2,8 paya sahip olan eğitimdedir. Özel okulların çoğalması ve fiyatlarının yüksekliği eğitimde adaletsizliğe neden olmaktadır. Bu sorunu çözüm bulunmalı ve ülkemizin geleceği çocuklarımızın öğrenim hakkı adaletle sağlanmalıdır.

UNICEF RAPORUNDA ÜLKEMİZ EĞİTİM KALİTESİNDE SON SIRADA

Devlet ilköğretim okullarında yüzde 31’inde farklı seviyelerde eğitim alması gereken öğrenciler birleştirilmiş sınıflarda eğitim görmektedir. UNICEF tarafından çocukların yaşam koşullarına yönelik birçok kategoride hazırlanan ülkelerin performans raporuna göre de ülkemiz eğitim kalitesi kategorisinde son sırada yer almaktadır. 

EĞİTİM SİSTEMİ YÜZÜNÜ BİLİME, FENNE VE TEKNOLOJİYE DÖNMELİDİR

Ülkemizde eğitim sistemi geliştirilmeli ve eğitim kalitesini arttırmak adına adımlar atılmalıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Akıl ve Bilim ışığında, çocuklarımız bilim, fen ve teknoloji ile eğitim görmelidir. Eğitim sistemimiz Muasır Medeniyetler seviyesinde olmalıdır.